Comunitat Cristiana Carmelites Descalços Barcelona

m.d.carme

   PORTAL    NOTÍCIES    HISTÒRIA    GRUPS COMUNITAT    FOTOS I VÍDEOS

Grup de litúrgia


Horari d'eucaristies

Dies feiners

07,45 Laudes

08,00 català

13,00 castellà

19,15 Vespres

19,30 català

 

Dissabtes

13,00 català (eucaristia mariana)

18,00 castellà

19,30 català

 

Vigílies de festa

07,45 Laudes

08,00 català

13,00 castellà

18,00 castellà

19,30 català

 

Dies festius

10,00 català

12,00 català

13,00 català

19,30 català

 

 

 

 

Grup de monitors
Un grup de monitors vetlla perquè tant les eucaristies dels dies feiners i festius com les altres celebracions solemnes tinguin unes mo-nicions adients i sòbries que ajudin a entendre i apro-fundir en el sentit de les diferents parts de la litúrgia. És una ajuda que regula els temps de les celebracions tot donant un ritme serè i equilibrat al desenvolupa-ment de les cerimònies.

Grup de lectors
Un altre servei fonamental en una celebració litúrgica és el dels lectors. La lectura prèvia dels textos, l'entona-ció adequada, la dicció clara de les paraules, els silencis i altres detalls son elements que treballen els lectors de les diferents celebracions.

Laudes i Vespres
Una manera d'unir-nos a tota l'Església que prega al llarg de les diferents hores del dia és participar en les dues hores majors de la Li-túrgia de les Hores: al matí (laudes) i al vespre (ves-pres). Els salms que s'hi reciten formen part dels sentiments més profunds del poble, marcat pel sofriment, l'an-goixa, l'acció de gràcies, la lloança, la petició, l'astora-ment.
L'Església, per boca dels qui fan aquestes pregàries, es posa al costat dels qui en aquell moment estan vivint aquestes situacions del cor humà. I Déu hi esdevé el punt de contacte.